Přímé zápisy do obchodního rejstříku

Na žádost osoby oprávněné k podání návrhu zajistíme provedení přímého zápisu do obchodního rejstříku, jestliže:

  • zapisované skutečnosti mají podklad v podkladovém notářském zápisu sepsaném Mgr. Klárou Janulíkovou, notářkou se sídlem v Brně,
  • podkladový notářský zápis obsahuje vyjádření notářky o tom, že obsah právního jednání je v souladu s právními předpisy a se zakladatelským jednáním právnické osoby, popřípadě že byly splněny formality nebo právní jednání, ke kterým jsou právnická osoba nebo její orgán povinny, nebo
  • notářce byly předloženy všechny listiny, které tento nebo jiný zákon požadují pro zápis do veřejného rejstříku nebo pro založení do sbírky listin.