Povinná forma notářského zápisu

Povinná forma notářského zápisu je právními předpisy v oblasti obchodního práva vyžadována zejména pro rozhodnutí o:

  • jakékoli změně zakladatelské listiny, společenské smlouvy nebo stanov obchodní společnosti nebo družstva, tj. o změně obchodní firmy, sídla, předmětu podnikání, změně způsobu jednání za společnost, změně formy nebo druhu akcií nebo omezení jejich převoditelnosti, štěpení nebo zaknihování akcií apod.
  • zvýšení nebo snížení základního kapitálu obchodních společností
  • založení obchodních korporací či jejich zrušení s likvidací
  • schválení všech forem přeměn obchodních společností, přičemž v případech stanovených zákonem se povinná forma notářského zápisu vyžaduje rovněž pro projekt přeměny
  • schválení převodu nebo zastavení závodu akciové společnosti nebo jeho podstatné části